Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
Na podstawie przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół
i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

§ 1. O przyjęcie do:

1 ) klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 8 lat; (dotyczy rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 )

6) klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który
w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

§ 3. 1. Kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata składają wniosek o przyjęcie odpowiednio do szkoły lub placówki artystycznej.

2. Do wniosku należy dołączyć, w przypadku:

4) szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat – opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej;

Główne cele jakie realizuje szkoła, to umuzykalnianie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia muzycznego oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze. Szkoła Muzyczna kształci uczniów w dwóch cyklach nauczania:

    • cykl sześcioletni – dzieci w wieku 5 – 8 lat
      fortepian, akordeon, skrzypce, gitara, wiolonczela , saksofon, puzon, klarnet, trąbka, perkusja, flet

 

  • cykl czteroletni – dzieci w wieku 9 – 16 lat
    gitara, trąbka, klarnet, saksofon, flet, perkusja, fagot, akordeon, puzon, tuba, altówka, wiolonczela, fortepian

 

 

Podanie do pobrania